Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

företag behöver en marknadsstrategi

10 anledningar till varför ditt företag behöver en marknadsstrategi  

Företag behöver en tydlig marknadsstrategi som är förankrad i affärsmål, prioriteringar, önskad position på marknaden och företagets primära målgrupper. 


Utan en tydlig marknadsstrategi är det inte företaget som styr, utan det är lätt för företagsledare att hamna i ett reaktivt tillstånd där de själva inte styr riktningen för företagets marknadsföring. Till exempel genom att hamna i händerna på andra aktörer som säljer annonsutrymme eller marknadsföringstjänster. 


Därav har jag satt samman 10 anledningar till varför ditt företag är i behov av en tydlig marknadsstrategi som styr marknadsföringen och därmed företagets utveckling i rätt riktning; 

 


Definierar framgång kopplat till affärsmål  


En marknadsstrategi hjälper till att sätta tydliga, mätbara och uppnåbara mål som har direkt koppling till affärsmål. Därmed kan ett företag enkelt följa upp på vad de ska göra mer av och vad de ska sluta med. Det gäller allt från kampanjer till inlägg på sociala kanaler. 

 

 


Förankring och förståelse för målgruppen 


Att förstå sin målgrupp är a och o, inklusive deras behov, preferenser och beteenden, vilket möjliggör mer effektiv kommunikation och marknadsföring. 

Skapar konkurrensfördelar


Genom att identifiera unique buying points (USP), kan en marknadsstrategi hjälpa ett företag att skilja sig från konkurrenterna och stå ut i konkurrensen om målgruppens uppmärksamhet.  


Optimerar resursallokering

En marknadsstrategi ger en överblick på resurser och säkerställer att de allokeras effektivt, med fokus på kanaler, taktiker och kampanjer som ger bäst avkastning på investeringar.

 

 


Ökar varumärkeskännedomen på marknaden

En tydlig marknadsstrategi ger tydlighet i vilken position företaget vill ta på marknaden och därmed en riktning för företagets anställda och leverantörer att arbeta mot som linjerar arbetet i samma riktning.  

 

 

 

Förbättrar relationer med kunderna

En marknadsstrategi inkluderar tydlighet i hur företaget ska engagera sig med kunder över olika plattformar, och varför. Vilket förbättrar kundrelationer och lojalitet. Vilket stödjer att bevara befintlig kundstock. 

 

 


Säkerställer rätt förutsättningar för effektiva medieinvesteringar som ska ge avkastning 


En marknadsstrategi lägger grunden till att skapa förutsättningarna för att nå rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Därmed ska en marknadsstrategi direkt bidra till ökad försäljning. Det är en av anledningarna att dokumentet finns. 

 


Förbättrar och förenklar beslutsfattande


Med en tydlig strategi på plats blir beslutsfattandet mer informerat och datadrivet, vilket minskar risken för beslut som resulterar i ineffektiva marknadsinvesteringar och aktiviteter. Det går också snabbare att ta beslut om företaget ska vara aktiv i en ny plattform eller inte. Vid avsaknad av en marknadsstrategi vet inte företagsledare vad företaget bör investera tid och resurser i, och vad som de bör ignorera. 

 

 


Skapar koherens för varumärket 


En marknadsstrategi hjälper till att säkerställa konsekventa och effektiva meddelanden över alla marknadsföringskanaler, vilket säkerställer att all kommunikation är i linje med varumärkets värden och mål.

 

 


Möjliggör flexibilitet för snabbare anpassning till förändring 


En marknadsstrategi lägger en grund med tydlighet, som gör att företaget snabbt kan anpassa sig till förändringar som nya trender, förändrade beteenden hos målgrupperna och konkurrenternas aktiviteter.


 

 

 

En  modern marknadsstrategi behöver inte vara omfattande, utan kan med fördel vara en till tre sidor i omfattning. Det viktiga är att skapa en första version av dokumentet för att ha det som verktyg i organisationen. Ju mer data ett företag får in från marknadsaktiviteterna och kunskap, desto mer kan en marknadsstrategi fyllas på.

 


Foto av Slidebean