Kontakta oss
Nimble & co

Vi hjälper företag som vill stärka, utveckla och framtidssäkra sin digitala närvaro och därmed sin verksamhet. Vårt fokus är på företagets digitala närvaro, marknad och försäljning.

varför använda OKRs i en organisation och företag

Fem fördelar med att tillämpa OKRs – Objectives and Key Results

Kan du svara på vilka dagliga arbetsuppgifter som bidrar till att ditt företag når sina långsiktiga, strategiska mål?  


Fokus, riktning och närvaro är tre komponenter i att driva framgångsrika organisationer. Alla tre komponenterna är beroende av en tydlig målsättning. Målsättningen är därför oerhört viktig i en organisation och något som skall implementeras med eftertanke och från perspektivet av att ha hela bilden framför sig.

Mål inom en organisation kan skapa systematiska problem, pga av det fokus som sätts och även påverka människorna inom en organisation att bete sig oetiskt, leda till ökat risktagande, konflikter, minskad nivå av samarbete mellan medarbetare och därmed minskad motivation. 

När mål appliceras inom en organisation är det av yttersta vikt att se hela spelplanen framför sig och ha ett holistiskt synsätt av hur alla delar hänger ihop för att förstå effekten. 

Dagens mängd av olika arbetssätt för att anpassa verksamheter till utvecklingstakten inom den digitala närvaron innebär att vi har både agila, flexibla, elastiska och ofta krossfunktionella sätt att arbeta. Det ställer även nya krav på att målsättningen inom organisationer. Målsättningen behöver därmed vara tydlig, förankrad och anpassningsbar för att få alla att arbeta mot samma effekt och förstå sin del i helheten. 

Objectives And Key results (OKRs) är en metodik som är anpassad till den numera föränderliga omvärld som organisationer verkar inom.  Det finns många fördelar med att tillämpa OKRs inom en verksamhet. Dock vill jag lyfta fem fördelar som är bevisat att de driver tillväxt.  

vad är OKRs?Kortare tidsramar ökar flexibiliteten inom en organisation

OKRs sätts ofta per kvartal och utvärderas löpande. Därmed är det enkelt att styra om en större organisation och anpassa den till förändringar i omvärlden när den metodiken tillämpas. Idag kan en femårsplan bli föråldrad väldigt snabbt. Därmed bör det önskade resultatet och effekten som önskas ses om 5 år vara ledstjärnan för verksamheten. Dvs varför, inte hur.    

Fokusera och våga välja bort 

En välpresterande organisation sätter tydliga mål och får därmed att tydligt fokus på vad som bör prioriteras och vad som ska väljas bort. De ger en precision som driver tillväxt oavsett om det är en välgörenhet, kommun eller produktföretag. Att välja bort är idag en nyckel till tillväxt.  

Organisationens anställda samarbetar för ökad effekt 

OKRs möjliggör transparens och synlighet för alla inom en organisation att förstå sina medarbetares målsättningar eftersom de delas och synliggörs, ofta via en programvara. Individer som sätter sina OKRs knyter ihop sina egna mål för perioden med de övergripande målen för verksamheten. Därmed ser medarbetarna själva där det finns beroenden och krav på samarbete mellan både individer och avdelningar. Det gör även att autonomin i en individs arbete ökar och därmed motivationen. Ägandeskapet av arbetet ligger hos individen och möjlighet till innovation ökar eftersom avdelningar och individer korspollinerar.  

Ökad mätbarhet ger högre relevans och anpassningsgrad 

OKRs följs upp regelbundet med underlag baserat på data via objektiv gradering av status och omprövning av det specifika ”objectives” relevans. Genom att följa upp regelbundet ökar möjligheten att ta nya vägar fram för att nå det definierade målet eller att byta ut det helt. Eftersom nya förutsättningar och insikter leder till att förändring bör ske. 

Höjer ambitionsnivån genom att anställda vågar sätta “stretch goals” 

OKRs kan vara ett verktyg i att skapa ännu bättre resultat från organisationer än vad individerna kanske själva är medvetna om och vågar göra annars. Genom att skapa en psykologiskt trygg miljö och bygga en kultur där människor vågar att misslyckas ger vi också plats för individer att våga vara kreativa och testa nya oprövade vägar för att uppnå ett mål.  På vägen kan vi också samla in en mängd lärdomar som ger en organisation konkurrensfördelar oavsett om det är inom en kommersiell kontext eller tex politik. 


Vill du fördjupa dig? 

Bok Measure what matters - john doerr

Vill du veta mer om OKRs och hur du rent konkret implementerar dem i en organisation rekommenderar jag varmt Measure What Matters av John Doerr. Han är personen som introducerade OKRs till grundarna av Google (som fortfarande tillämpar OKRs).